ข่าว & กิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง "การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)”

การสัมมนาดังกล่าวบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเกียรติให้ร่วมบรรยาย โดย ดร. พรวิภา คลังสิน หัวหน้าโครงการ และ ดร. วิเทศ ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เรื่อง "การสร้างองค์ความรู้ และข้อเสนอการจัดทำ SEA และ แนวทาง SEA” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ หลานหลวง