ประวัติบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด หรือ ยูเออี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา และเคมี มุ่งเน้นงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จวบจนปัจจุบันมากกว่า 20 ปี ที่ยูเออี ยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และพนักงานกว่า 290 คน นอกจากงานด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แล้ว ยูเออียังให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในด้านการศึกษาสำรวจและ จัดการด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และงานพัฒนาระบบสารสนเทศการรับรองด้านการวิเคราะห์
ได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทะเบียนเลขที่ ว-145 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกำหนด มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0207 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกำหนด มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ-0063 โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
การรับรองด้านที่ปรึกษาไทย
ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย ประเภท A-354 โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษประเภทนิติบุคคล เลขที่ บ-123-48-005 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รับใบรับรอง เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โดยกรมธุกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน