ผู้บริหารและที่ปรึกษา


นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
ประธานกรรมการบริหาร
นายวัฒนา สุขเกษม
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นายสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร
กรรมการผู้จัดการ
ดร.ไชยยศ บุญญากิจ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
ดร.พรวิภา คลังสิน
ผู้อำนวยการ (ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ดร.พินิติ รตะนานุกูล
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
ดร.วิเทศ ศรีเนตร
ผู้อำนวยการ (ด้านห้องปฎิบัติการและภาคสนาม)
นายสมศักดิ์ ชายะพงศ์
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นางสาวกฤชวรรณ ภัทรธีรกุล
ผู้จัดการทั่วไป

นายนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย
ผู้จัดการทั่วไป

นางสาวสุภาพร หิรัญชาติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

นางศรีสงกรานต์ จันทร์ศร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายพงษ์ภัทร โชติสกุลรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวนพวรรณ อุรารักษ์
ฝ่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางสาวนวรัตน์ เกี้ยวมาศ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวอธิกา รงค์สวัสดิ์
ฝ่ายศึกษาและจัดการสิ่งแวดล้อม

นางสาวหทัยรัตน์ ฤทธิ์ธาอภินันท์
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการเฉพาะด้าน

นางปิยะพัชร์ สุทธมนัสวงษ์
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และวิจัยพัฒนา

นางสาวนันทิดา บุญไสย
ฝ่ายสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม