ผู้บริหารและที่ปรึกษา


นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
ประธานกรรมการบริหาร
นายวัฒนา สุขเกษม
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นายสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร
กรรมการผู้จัดการ
ดร.ไชยยศ บุญญากิจ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นางสาวสุภาพร หิรัญชาติ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
ดร.พินิติ รตะนานุกูล
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นางศรีสงกรานต์ จันทร์ศร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายสมศักดิ์ ชายะพงศ์
ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร
นายพงษ์ภัทร โชติสกุลรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ดร.พรวิภา คลังสิน
ผู้อำนวยการ (ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม)

ดร.วิเทศ ศรีเนตร
ผู้อำนวยการ (ด้านห้องปฎิบัติการและภาคสนาม)

นางสาวกฤชวรรณ ภัทรธีรกุล
ผู้จัดการทั่วไป
นายนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย
ผู้จัดการฝ่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางสาวนวรัตน์ เกี้ยวมาศ
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวอธิกา รงค์สวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายศึกษาและจัดการสิ่งแวดล้อม

นางปิยะพัชร์ สุทธมนัสวงษ์
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และวิจัยพัฒนา

นางสาวนันทิดา บุญไสย
ผู้จัดการฝ่ายสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม