การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

ยูเออี ประกอบด้วยทีมนักวิชาการด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมธรณีวิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล อุทกวิทยาด้านแหล่งน้ำสังคมวิทยา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ที่สามารถให ้ บริการด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้


การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• การติดตามตรวจสอบ และการจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำดื่ม น้ำทะเล คุณภาพดิน และ ตะกอนดิน
• การติดตามตรวจสอบคุณลักษณะกากของเสีย
• การติดตามตรวจสอบทางนิเวศวิทยา
• การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงในสถานประกอบการ และค่าระดับเสียงรบกวน
• การตรวจวัดความสั่นสะเทือน
• การตรวจวัดความเร็วลม และทิศทางลม
• การติดตามตรวจสอบคุณภาพ อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และคุณภาพอากาศ ในสถานประกอบการ
• การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
• ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ และ แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
• การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย