การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • โครงการ ::ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (ระยะก่อสร้าง)

  เจ้าของโครงการ ::บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดงานของโครงการ ::ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียงความสั่นสะเทือน น้ำทิ้งและ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในระยะก่อสร้าง

 • โครงการ ::รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วง บางใหญ่-สะพานพระนั่งเกล้า และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการช่วงสะพานพระนั่งเกล้า-บางซื่อ สัญญา 1, สัญญา 2, สัญญา 6

  เจ้าของโครงการ ::การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

  ผู้ก่อสร้าง ::กิจการร่วมค้า ซีเคทีซี

  รายละเอียดงานของโครงการ ::ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การสำรวจปริมาณ การจราจร ข้อมูลสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจาก การจราจรการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และทัศนคติของ ประชาชน) และการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


 • โครงการ ::ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติ ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และท่าเรือขนถ่าย ถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง)

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด

  รายละเอียดงานของโครงการ ::ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะดำเนินการ

 • โครงการ ::การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ ก่อสร้างของโรงฟฟ้าหงสา เมืองไซยะบุรี ประเทศลาว

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

  รายละเอียดงานของโครงการ ::ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน น้ำทิ้งและ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในระยะก่อสร้าง
 • โครงการ ::โรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  รายละเอียดงานของโครงการ ::ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง ในบรรยากาศโดยทั่วไป ความร้อน แสงสว่าง เสียง ในสถานประกอบการ น้ำทิ้ง และการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนในระยะดำเนินการ

 • โครงการ ::โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

  รายละเอียดงานของโครงการ ::ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

 • โครงการ ::สำรวจและติดตามตรวจสอบและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดงานของโครงการ ::สำรวจและติดตามตรวจสอบ รวมถึง ศึกษาข้อมูลพื้นฐานคุณภาพดินและน้ำใต้ดินของกลุ่มบริษัทในเครือ ไทยออยล์ เพื่อประเมินสถานการณ์ประจำปี และคำนวณเกณฑ์การ ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินตามแนวทางของคู่มือการคำนวณเกณฑ์ การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

 • โครงการ ::อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ (การสำรวจและ ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำลำตะคอง) ประจำปี งบประมาณ 2557 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม บทบาทการอยู่ร่วมกันและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชน โรงงาน และภาครัฐ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  รายละเอียดงานของโครงการ ::สำรวจสภาพพื้นที่และเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในลำตะคอง เพื่อประเมิน สถานการณ์ และสาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ำลำตะคอง พร้อม จัดทำแผนการฟื้นฟูและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำตะคอง


 • โครงการ ::จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::เทศบาลนครนนทบุรี

  รายละเอียดงานของโครงการ ::สำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำทิ้งในพื้นที่ เขตเทศบาลนครนนทบุรี


 • โครงการ ::โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพ อากาศและเสียงบริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ ปีงบประมาณ 2555

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::กองจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

  รายละเอียดงานของโครงการ :: ติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละออง ในบรรยากาศและระดับเสียง บริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ ในกรุงเทพมหานคร และพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง ของกรุงเทพมหานคร