การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ยูเออี มีประสบการณ์ด้านการศึกษาพัฒนาพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ขอบข่ายการให้บริการ
• การศึกษา สำรวจ และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
• การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
• การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
• การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
• การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ
• การจัดการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
• การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิด

ยูเออี ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดสิ่งแวดล้อม นิติบุคคลเลขที่ บ-123-48-005 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการด้านการจัดการมลพิษ รวมทั้งการออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้


ขอบข่ายการให้บริการ
• การจัดการมลพิษน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เสียง ความสั่นสะเทือน อากาศ ดิน และกากอุตสาหกรรม (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
• การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ควบคุมดูแลระบบบำบัด น้ำเสีย
• การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
• การศึกษาและออกแบบระบบบำบัดเพื่อนำน้ำทิ้งกลับมา ใช้ใหม่