การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

 • โครงการ ::การส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

  ระยะเวลา ::ปี พ.ศ. 2555 - 2557

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  รายละเอียดงานของโครงการ ::ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม นำมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดง ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW)ไปประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 26000: Social Responsibilit • โครงการ ::การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแผนแม่บท เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  ระยะเวลา ::ปี พ.ศ.2557

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.)

  รายละเอียดงานของโครงการ ::กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดงานของโครงการ : ส่งเสริมการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากการประกอบการ อุตสาหกรรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้กับทุกภาคส่วนต่างๆ และส่งเสริม ให้อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบและสามารถอยู่ร่วมกับ ชุมชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาสู่เมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี และ สมุทรสาคร
 • โครงการ ::การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการก่อสร้างทางวิ่ง เส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  ระยะเวลา ::ปี พ.ศ. 2556 - 2557

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียดงานของโครงการ ::ศึกษาและจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) พร้อมทั้งดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับเที่ยวบิน สูงสุด 94 เที่ยว/วัน และ 120 เที่ยว/วัน ตามลำดับ
 • โครงการ ::ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟ ทางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะเร่งด่วน ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร)

  ระยะเวลา ::ปี พ.ศ. 2554 – 2555

  บริษัท/เจ้าของโครงการ :: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.)

  รายละเอียดงานของโครงการ ::ศึกษาและจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการด้านการ มีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งเป็นการพัฒนา ระบบรถไฟทางคู่ ในเส้นทางช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ระยะทาง 197 กิโลเมตร • โครงการ ::ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่ง ประดู่เฒ่าและแหล่งเสาเถียร ส่วนขยาย แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย

  ระยะเวลา ::ปี พ.ศ. 2555 - 2556

  บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด

  รายละเอียดงานของโครงการ ::ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมและ การประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในแปลงเอส 1 มีพันธกิจ ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ เพื่อ ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงแสวงหา แหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง