งานสารสนเทศ

ยูเออี ให้บริการงานสารสนเทศ ในด้านการเป็นที่ปรึกษา ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ระบบภูมิสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสำรองข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล กราฟิกดีไซน์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ ใช้กับระบบงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน การบริหาร งานและการจัดการในองค์กรที่เหมาะสม


ขอบข่ายการให้บริการ
• การบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ
• การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร
• การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร
• การจัดรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
• การวิเคราะห์ เชื่อมโยง และประมวลผลข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลต่างๆ
• การบริหารจัดการสำรองข้อมูลที่สำคัญในองค์กร
• การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐ
• บริการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการค้า
• การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา
• การจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ