เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP)

 • ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) อายุระหว่าง 22 – 25 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ คล่องแคล้ว มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถรับแรงกดดันได้ดี
 • หากมีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น SAP B1, CD Organizer จะได้รับการพิจารณาพิเศษ


เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

 • ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) อายุระหว่าง 22 – 25 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ คล่องแคล้ว มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถรับแรงกดดันได้ดี
 • หากมีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น SAP B1, CD Organizer จะได้รับการพิจารณาพิเศษ


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Monitoring and Audit)

 • เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษด้านน้ำ หรือ อากาศ หรือ กากของเสียจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ และรักงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • สามารถสื่อสารและจัดทำรายงานภาษาอังกฤษได้ (หากมี TOEIC มากกว่า 550 คะแนนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (งานศึกษาและจัดการสิ่งแวดล้อม)

 • เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม / สมัครงาน»


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้าน EIA

 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โทขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ EIA. 3-5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ และรักงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • สามารถสื่อสารและจัดทำรายงานภาษาอังกฤษได้ (TOEIC มากกว่า 550 คะแนน)
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

 • เพศชาย (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ และรักงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน)

 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ ทนแรงกดดันได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ช่างเทคนิค

 • เพศชาย อายุ 20-30 ปีบริบูรณ์ (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • จบ ปวช-ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้ากำลังขึ้นไป หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 • ชอบงานซ่อมบำรุง แก้ปัญหาด้านไฟฟ้าได้ดี
 • ขยัน , อดทน, ซื่อสัตย์, รักงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่เคมี

 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • หากมีความรู้ระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม / สมัครงาน»

พนักงานขับรถ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • พ้นภาระทางทหาร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ หากมีใบขับขี่ประเภท 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • นิสัยเรียบร้อย สุภาพ สุขุม นอบน้อม ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่
 • มีประสบการณ์ขับรถ เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้