เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดตามทวงหนี้ ตามเช็ค ทำใบสำคัญรับเงิน, ตัดชำระลูกหนี้ จัดทำรายงานภาษีขาย สรุปรายงานการชำระหนี้ จัดทำ Invoice และใบวางบิล อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) อายุระหว่าง 22 – 25 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ คล่องแคล้ว มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถรับแรงกดดันได้ดี
 • หากมีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น SAP B1, CD Organizer จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

  ทำงาน
 • - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

  ค่าตอบแทน
 • - ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา+ ความสามารถ + ประสบการณ์)

  วิธีการสมัคร
 • ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้
  • รูปถ่าย 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

  สอบถามเพิ่มเติม
 • คุณอัญชลี โทร. 0-2763-2828 ต่อ 2934 หรือ 0-2763-2844-5

กรอกใบสมัคร»