เจ้าหน้าที่เคมี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ

  คุณสมบัติ
 • -ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • - หากมีความรู้ระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทำงาน
 • - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

  ค่าตอบแทน
 • - ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา+ ความสามารถ + ประสบการณ์)

  วิธีการสมัคร
 • ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้
  • รูปถ่าย 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

  สอบถามเพิ่มเติม
 • คุณอัญชลี โทร. 0-2763-2828 ต่อ 2934 หรือ 0-2763-2844-5

กรอกใบสมัคร»