นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้าน EIA

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานด้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านปิโตรเลียมและ ปิโตรเคมี ด้านอุตสาหกรรม ด้านคมนาคมขนส่ง และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงจัดทำรายงานและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในโครงการ เพื่อให้งานศึกษามีประสิทธิผลและเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ

  คุณสมบัติ
 • - ไม่จำกัดเพศ / อายุ
 • - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โทขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ EIA. 3-5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ และรักงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • - สามารถสื่อสารและจัดทำรายงานภาษาอังกฤษได้ (TOEIC มากกว่า 550 คะแนน)
 • - สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

  ทำงาน
 • - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

  ค่าตอบแทน
 • - ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา+ ความสามารถ + ประสบการณ์)

  วิธีการสมัคร
 • ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้
  • รูปถ่าย 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

  สอบถามเพิ่มเติม
 • คุณอัญชลี โทร. 0-2763-2828 ต่อ 2934 หรือ 0-2763-2844-5

กรอกใบสมัคร»