นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Monitoring and Audit)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการติดตามตรวจสอบทั่วไป เช่น การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการควบคุมมลพิษ หรืองานผู้ควบคุมระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในโครงการต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงจัดทำรายงานและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในโครงการ เพื่อให้งานศึกษามีประสิทธิผลและเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ

  คุณสมบัติ
 • - เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • - พ้นภาระทางทหาร
 • - มีใบอนุญาตขับขี่ หากมีใบขับขี่ประเภท 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - นิสัยเรียบร้อย สุภาพ สุขุม นอบน้อม ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่
 • - มีประสบการณ์ขับรถ เป็นอย่างดี
 • - สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  ทำงาน
 • - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

  ค่าตอบแทน
 • - ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา+ ความสามารถ + ประสบการณ์)

  วิธีการสมัคร
 • ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้
  • รูปถ่าย 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

  สอบถามเพิ่มเติม
 • คุณอัญชลี โทร. 0-2763-2828 ต่อ 2934 หรือ 0-2763-2844-5

กรอกใบสมัคร»