นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (งานศึกษาและจัดการสิ่งแวดล้อม)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานด้านโครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองเชิงนิเวศ (Eco Industry, Eco Town) โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) งานศึกษาโครงการใหม่ ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจก การลดใช้พลังงาน Water Footprint งานระบบนิเวศ ปะการัง และ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • - เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 • - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  ทำงาน
 • - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

  ค่าตอบแทน
 • - ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา+ ความสามารถ + ประสบการณ์)

  วิธีการสมัคร
 • ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้
  • รูปถ่าย 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

  สอบถามเพิ่มเติม
 • คุณอัญชลี โทร. 0-2763-2828 ต่อ 2934 หรือ 0-2763-2844-5

กรอกใบสมัคร»