นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานเก็บตัวอย่างด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น Air Quality Sampling / Noise and Vibration Sampling / Ecological Quality Sampling / Water Quality Sampling / Soil and Waste Quality Sampling รวมถึงงานต่าง ๆ ในความรับผิดขอบที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • - เพศชาย (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • - ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้ และรักงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • - สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และสามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 • - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  ทำงาน
 • - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

  ค่าตอบแทน
 • - ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา+ ความสามารถ + ประสบการณ์)

  วิธีการสมัคร
 • ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้
  • รูปถ่าย 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

  สอบถามเพิ่มเติม
 • คุณอัญชลี โทร. 0-2763-2828 ต่อ 2934 หรือ 0-2763-2844-5

กรอกใบสมัคร»