ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน)(ปริญญาโท)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) การประชาสัมพันธ์โครงการ (PR) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การรวบรวมข้อมูล การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง พัฒนาเครื่องมือเพื่อการสำรวจสภาพสังคม เศรษฐกิจและความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม ภายใต้โครงการต่างๆ ประสานงานกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และเจ้าของโครงการ สามารถเขียนข้อเสนอโครงการในด้านที่เกี่ยวข้องได้

  คุณสมบัติ
  • ไม่จำกัดเพศ / อายุ
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม 2 ปีขึ้นไป
  • มีใจรักงานงานสังคม สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอ สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายในองค์กร ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) การประชาสัมพันธ์โครงการ (PR) การเผยแพร่ข้อมูลโครงการด้วยรูปแบบและช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ เว็บไซด์ สื่อวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานล่วงเวลา และออกทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

  ทำงาน
  • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

  ค่าตอบแทน
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา+ ความสามารถ + ประสบการณ์)

  วิธีการสมัคร
 • ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้
  • รูปถ่าย 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

  สอบถามเพิ่มเติม
 • คุณอัญชลี โทร. 0-2763-2828 ต่อ 2934 หรือ 0-2763-2844-5

กรอกใบสมัคร»

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน)(ปริญญาตรี)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) การประชาสัมพันธ์ (PR) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การรวบรวมข้อมูล การสำรวจสภาพสังคม เศรษฐกิจและความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม ภายใต้โครงการต่างๆ ประสานงานกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และเจ้าของโครงการ

  คุณสมบัติ
  • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักงานงานสังคม สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีุ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอ สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายในองค์กร ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีุ
  • สามารถทำงานล่วงเวลาและออกทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  • หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  ทำงาน
  • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

  ค่าตอบแทน
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา+ ความสามารถ + ประสบการณ์)

  วิธีการสมัคร
 • ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้
  • รูปถ่าย 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

  สอบถามเพิ่มเติม
 • คุณอัญชลี โทร. 0-2763-2828 ต่อ 2934 หรือ 0-2763-2844-5

กรอกใบสมัคร»