บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

• โครงการจ้างศึกษาการพัฒนางานวิเคราะห์และทดสอบ สารมลพิษอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2546 - 2548 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2551 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย

• โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี งบประมาณ 2551-2553 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ประจำปีงบประมาณ 2554 – 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• โครงการเสริมสร้างศักยภาพการขึ้นทะเบียนบุคลากร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ประจำปีงบประมาณ 2553-2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำและพัฒนาระบบ มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์รองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมสรรพสามิต

•โครงการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของการ จัดตั้งห้องปฏิบัติการไดออกซิน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม ณ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด :
ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ออกแบบ ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ จัดองค์กร ที่เหมาะสม และความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ และสังคม

ย้อนกลับ »