บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ยูเออี มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เปิดให้บริการมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำในห้องปฏิบัติการ ทั้งระดับปริญญาตรีสาขาเคมี และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมทีมผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับปริญญาโทและเอกด้านอินทรีย์เคมี อนินทรีย์เคมี และเคมีวิเคราะห์ สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ครอบคลุมดัชนีด้านคุณภาพน้ำ อากาศ ดิน ตะกอนดิน และกากของเสีย ได้ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการตรวจสอบดัชนีอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดตามมาตรฐานของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทดสอบในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น


บริการด้านตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
• คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
• คุณภาพน้ำใต้ดิน
• คุณภาพน้ำดื่ม
• คุณภาพน้ำเสีย
• คุณภาพน้ำทะเล
• คุณภาพตะกอนดิน ดิน และกากของเสีย
• คุณภาพอากาศ
• สารประกอบของเสียในรูปของเหลว
• สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
• ด้านนิเวศวิทยา
• ด้านจุลชีววิทยา
บริการด้านการฝึกอบรมภายในห้องปฏิบัติการ
• เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทดสอบดัชนีต่างๆ
• ระบบบริหารงานคุณภาพตามข้อกำหนด มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)
บริการให้คำปรึกษาด้านห้องปฏิบัติการ
• เป็นที่ปรึกษาของห้องปฏิบัติการในการจัดทำระบบ บริหารงานคุณภาพตามข้อกำหนด มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)
• ออกแบบห้องปฏิบัติการตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์