ข่าว & กิจกรรม

Monitoring Surver of soil and groundwater contamination Service
Follow Ministerial Regulation on Controlling of Soil and Groundwater Contamination within Factory Compounds, B.E. 2559 (2016) 

อ่านเพิ่มเติม»

งานบริการด้านการตรวจสอบการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินภายใต้กฎกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

อ่านเพิ่มเติม»

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อ่านเพิ่มเติม»

เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการภายใต้กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ บางนา 

อ่านเพิ่มเติม»