ข่าว & กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 บริษัทยูเออีได้จัดสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการภายใต้กฎหมายอุตสาหกรรม เรื่องการควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรม โนโวเทลกรุงเทพ บางนา โดยได้รับเกียติจากคุณนพลักษณ์ ศุภธนสินเขษม ผู้อำนวยการส่วนมลพิษดิน สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมบรรยายในหัวข้อ แนวทางการปฏิตาม (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์และการตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานและแนวทางการดำเนินการภายใต้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
กำหนดการจัดสัมมนา