ข่าว & กิจกรรม

บริษัทยูเออีได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งได้แบ่งการประชุมออกเป็น 3 วัน ดังนี้

  • เวทีที่ 1 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 8:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 1 ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  • เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 8:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  • เวทีที่ 3 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 8:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ป้ายประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

เวทีที่ 1 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 1 ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ

เวทีที่ 3 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ​