การมีส่วนร่วมของประชาชน

ยูเออี มีทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านนักสังคมวิทยา และ มวลชนสัมพันธ์ ที่มีประสบการณ์ในงานด้านการมีส่วนร่วม ของชุมชน การสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงาน ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ


ขอบข่ายการให้บริการ
• การสร้างและพัฒนาเครือข่ายของชุมชน
• การสร้างจิตสำนึกของชุมชนและเยาวชน
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของชุมชนและองค์กรในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• การจัดทำแผนจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน
• การจัดรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน