การมีส่วนร่วมของประชาชน

 • โครงการ ::รักษ์เจ้าพระยา-ป่าสัก ด้านการใช้ประโยชน์และ พัฒนาสายน้ำ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรม : สร้างครัวเรือนต้นแบบ ในการจัดการ ปัญหาการปล่อยน้ำทิ้ง / น้ำเสีย จากครัวเรือน ลงสู่แม่น้ำลำคลอง โดยการติดตั้งระบบบำบัด น้ำเสียครัวเรือน

  ระยะเวลา ::ปี พ.ศ. 2555

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

  รายละเอียดงานของโครงการ ::สร้างครัวเรือนต้นแบบในการ จัดการปัญหาการปล่อยน้ำทิ้ง/น้ำเสีย จากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง โดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 3,000 ครัวเรือน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสระบุรี
 • โครงการ ::พัฒนาและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้กับอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

  ระยะเวลา ::ปี พ.ศ.2557

  บริษัท/เจ้าของโครงการ ::สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

  รายละเอียดงานของโครงการ ::ดำเนินการอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ให้กับสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษณ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในระดับประเทศและ ระดับพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และเชียงราย