นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน :

การให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ทั้งตามกฎหมายไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรมนโยบาย :

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำเช่นว่านั้น


แนวทางปฏิบัติ :

ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศไทยและระหว่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่อง การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในทุกภูมิภาค หรือทุกประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ

  • ผู้บริหารและพนักงาน ควรให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
  • ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ ตลอดเวลาการเผยแพร่นโยบายต่อต้านป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน :

เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน